Legea Nr. 299/2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni

Republicata in temeiul dispozitiilor art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 10/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 131 din 20 februarie 2008, aprobata prin Legea nr. 190/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 724 din 24 octombrie 2008, dandu-se textelor o noua numerotare. Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 792 din 21 noiembrie 2007.

Art. 1.— (1) Prezenta lege reglementeaza:

a) drepturile persoanelor care isi asuma in mod liber identitatea culturala romana — persoanele de origine romana si cele apartinand filonului lingvistic si cultural romanesc, care locuiesc in afara frontierelor Romaniei, denumite in continuare romani de pretutindeni;

b) rolul si indatoririle autoritatilor competente din Romania in domeniul sprijinului acordat romanilor de pretutindeni.

(2) Din categoria romanilor de pretutindeni fac parte:

a) persoanele apartinand minoritatilor nationale, minoritatilor lingvistice sau grupurilor etnice autohtone existente in statele din vecinatatea Romaniei, indiferent de etnonimul folosit;

b) romanii emigrati, fie ca au pastrat sau nu cetatenia romana, descendentii acestora, precum si cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate care presteaza in afara teritoriului Romaniei activitati lucrative.
Art. 2. — Prevederile prezentei legi se aplica in conformitate cu principiile suveranitatii teritoriale, bunei vecinatati, reciprocitatii, pacta sunt servanda, cu principiile respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului si nediscriminarii.


Art. 3
. — (1) Prevederile prezentei legi se aplica pe baza incheierii de acorduri si programe cu statele in care exista persoane prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a) sau de protocoale ale comisiilor mixte bilaterale, respectiv pe baza de reciprocitate si in conformitate cu prevederile Conventiei-cadru pentru protectia minoritatilor nationale, ale Raportului privind tratamentul preferential acordat minoritatilor nationale de catre statul inrudit, adoptat la 19 octombrie 2001, si cu recomandarile Inaltului Comisar pentru Minoritati Nationale al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa, pentru a asigura protectia identitatii culturale, etnice, lingvistice si religioase a acestora.

(2) Guvernul Romaniei analizeaza periodic situatia aplicarii prevederilor cuprinse in acordurile si programele in vigoare incheiate cu statele mentionate la alin. (1) si a standardelor si documentelor internationale si europene in domeniul protectiei persoanelor apartinand minoritatilor nationale, la care statele respective sunt parte.
Art. 4. — Prezenta lege instituie masurile-cadru pe care autoritatile romane sunt obligate sa le adopte pentru:

a) pastrarea, afirmarea si promovarea identitatii etnice, culturale, lingvistice si religioase a romanilor de pretutindeni, in conformitate cu standardele si practicile europene si internationale in materie;

b) dezvoltarea legaturilor cu Romania ale romanilor de pretutindeni, prin asigurarea unui cadru adecvat de afirmare identitara si a spiritualitatii romanesti specifice a acestora, in conformitate cu legislatia romana, precum si cu normele europene si internationale relevante;

c) sprijinirea organizatiilor si asociatiilor culturale reprezentative ale romanilor de pretutindeni, in vederea stabilirii unui parteneriat eficient care sa urmareasca promovarea imaginii Romaniei si a romanilor in randul opiniei publice din statele de resedinta;

d) consolidarea valorilor culturale si spirituale romanesti, in conformitate cu principiile suveranitatii teritoriale, al bunei vecinatati si al respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale

ale omului, inclusiv a drepturilor persoanelor apartinand minoritatilor nationale;

e) inventarierea si protejarea bunurilor culturale, a monumentelor istorice, religioase si culturale apartinand mostenirii culturale si spirituale romanesti din afara frontierelor Romaniei;

f) acordarea unei atentii deosebite sprijinirii comunitatilor romanesti vulnerabile sau amenintate, care prezinta un risc ridicat de asimilare sau a caror componenta numerica este in continua scadere;

g) stabilirea cadrului institutional si juridic pe care statul roman il pune in slujba intereselor romanilor de pretutindeni.
Art. 5. — (1) Romanii de pretutindeni au urmatoarele drepturi:

a) de a beneficia de acces gratuit in Romania la institutiile publice de cultura, monumente istorice, situri de patrimoniu;

b) de a studia in Romania la toate nivelurile si formele de invatamant;

c) de a solicita si de a obtine, prin concurs, burse de studiu in Romania, la orice nivel si forma de invatamant, in vederea aprofundarii cunostintelor de limba romana si pentru afirmarea identitatii culturale si stiintifice romane, in conditii similare cu cele ale cetatenilor romani;

d) de a participa la stagii de perfectionare in Romania si de a beneficia de facilitatile aferente pentru cadrele didactice;

e) de a solicita si de a obtine sprijinul financiar sau material al statului roman pentru a beneficia de manuale, carti de specialitate, beletristica, publicatii si alte materiale editate sau pe suport electronic in limba romana;

f) de a solicita si de a obtine sprijinul financiar sau material al statului roman pentru constructia sau renovarea lacaselor de cult in statul de cetatenie/resedinta;

g) de a solicita si de a obtine sprijinul financiar sau material al statului roman pentru constructia sau renovarea de institutii educationale cu predare in limba romana in statul de cetatenie/resedinta;

h) de a solicita si de a obtine sprijinul financiar sau material al statului roman pentru sustinerea manifestarilor culturale, artistice si religioase ale romanilor de pretutindeni, a invatamantului in limba romana, precum si pentru functionarea organizatiilor culturale ale romanilor de pretutindeni si pentru alte activitati legate de obiceiurile si traditiile acestora;

i) de a participa la Congresul Romanilor de Pretutindeni, organizat in conformitate cu prevederile art. 8;

j) de a obtine vize gratuite pentru participarea la activitati avand ca scop mentinerea si afirmarea identitatii culturale, etnice, lingvistice si religioase, organizate in Romania;

k) de a solicita si de a obtine sprijin pentru editarea de publicatii si realizarea de productii audiovizuale in limba romana, precum si pentru crearea de mass-media proprii;

l) de a primi distinctii ale statului roman pentru promovarea valorilor culturale, spirituale si stiintifice romanesti;

m) alte drepturi prevazute in acorduri internationale si programe de colaborare.

(2) De drepturile prevazute la alin. (1) lit. a)—d) poate beneficia, la cerere, fara discriminare, orice persoana care studiaza/preda in limba romana in strainatate, indiferent de originea etnica.

(3) Asistenta prevazuta la alin. (1) lit. e)—h) si k) va fi acordata cu respectarea stricta a principiului nediscriminarii si a reglementarilor interne din statul de cetatenie/resedinta, care sunt in conformitate cu standardele europene si internationale.

(4) Drepturile prevazute la alin. (1) lit. a)—d) vor fi exercitate pe teritoriul Romaniei de cetatenii romani identificati ca beneficiari ai prezentei legi, in aceleasi conditii ca toti cetatenii romani, potrivit Constitutiei Romaniei, republicata.

(5) In relatia cu cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate, care presteaza in afara teritoriului Romaniei activitati lucrative, autoritatile romane cu competente in domeniu au urmatoarele obligatii:

a) de a veghea la respectarea si protectia drepturilor acestora, conform tratatelor, conventiilor si acordurilor in vigoare;

b) de a oferi asistenta si consiliere, precum si de a derula campanii de informare pentru a facilita integrarea socioprofesionala a acestora in societatea romaneasca;

c) de a facilita insertia sociala a acestora si pe piata muncii din Romania;

d) de a sprijini intarirea legaturilor culturale, lingvistice, economice si sociale cu Romania si cu comunitatile locale de unde provin;

e) de a promova educatia in limba romana si de a facilita accesul acestora la valorile patrimoniului cultural romanesc in tarile de resedinta ale acestora;

f) de a incuraja consolidarea mediului asociativ romanesc din afara granitelor care are ca obiect acordarea asistentei la nivel cultural si social a membrilor, de informare si consiliere.

(6) In aceleasi conditii ca toti cetatenii romani, potrivit Constitutiei Romaniei, republicata, cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate, care presteaza in afara teritoriului Romaniei activitati lucrative, se bucura de toate drepturile conferite de legea romana.

(7) Cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate, care presteaza in afara teritoriului Romaniei activitati lucrative, au urmatoarele drepturi:

a) de a obtine informatii asupra legislatiei romanesti in materie, in special cu privire la reglementari care pot afecta interesele lor legitime;

b) de a adresa autoritatilor propuneri si recomandari pe teme de interes ale politicii de sprijinire a comunitatilor romanesti.
Art. 6. — (1) Romanii de pretutindeni beneficiaza de drepturile prevazute in prezenta lege, pe baza indeplinirii urmatoarelor conditii:

a) declara pe propria raspundere, pe baza vointei liber exprimate, cu respectarea conditiilor prevazute de Conventiacadru pentru protectia minoritatilor nationale, ca isi asuma identitatea culturala romana, indiferent de denumirea folosita in statul de cetatenie sau resedinta pentru desemnarea minoritatii sau comunitatii respective;

b) poseda cunostinte de limba romana corespunzatoare.

(2) Declaratia prevazuta la alin. (1) lit. a), respectiv evaluarea cunostintelor prevazute la alin. (1) lit. b) se efectueaza la sediul misiunii diplomatice sau oficiului consular al Romaniei din statul de cetatenie sau resedinta, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe, prin Departamentul pentru Relatiile cu Romanii de Pretutindeni, denumit in continuare D.R.R.P., sau la sediul D.R.R.P. din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Modelul declaratiei si modalitatea de certificare sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta lege.

(3) In vederea exercitarii drepturilor prevazute de prezenta lege, declaratia prevazuta la alin. (1) lit. a) trebuie insotita de un document de identitate valabil, emis de autoritatile statului de cetatenie.

(4) Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului minor care nu a implinit varsta de 14 ani va fi facuta de parintii sau reprezentantii legali ai acestuia, in prezenta sa, iar declaratia pe propria raspundere pentru beneficiarul minor care a implinit varsta de 14 ani va fi facuta de acesta, cu consimtamantul si in prezenta parintilor sau a reprezentantilor legali.

(5) Datele cu privire la romanii de pretutindeni vor fi pastrate de catre Ministerul Afacerilor Externe, cu respectarea legislatiei in vigoare in materia protectiei datelor personale.


Art. 7.
— (1) Autoritatea competenta din Romania pentru aplicarea, respectiv coordonarea aplicarii prevederilor prezentei legi este Ministerul Afacerilor Externe, prin D.R.R.P.

(2) Alte institutii din Romania cu competente in domeniu, potrivit legislatiei in vigoare, vor acorda intregul sprijin D.R.R.P. din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, pe baza de parteneriat institutional.

(3) Pentru aplicarea prezentei legi, D.R.R.P. isi desfasoara activitatea ca structura fara personalitate juridica in cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

(4) D.R.R.P. este condus de un secretar de stat, numit de primul-ministru. In exercitarea functiei, secretarul de stat emite ordine cu caracter individual.

(5) Ministerul Afacerilor Externe va asigura prezenta, in cadrul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale Romaniei din statele unde exista insemnate comunitati romanesti, a unui diplomat pentru relatia cu romanii de pretutindeni, cu incadrarea in numarul de posturi aprobat si in fondurile alocate cu aceasta destinatie.

(6) Fondurile pentru functionarea D.R.R.P. si realizarea proiectelor destinate romanilor de pretutindeni se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe.

(7) Atributiile principale ale Ministerului Afacerilor Externe, prin structura sa specializata, D.R.R.P., sunt urmatoarele:

a) elaboreaza si aplica, in colaborare cu alte institutii cu competente in domeniu, strategiile guvernamentale, programele si strategiile sectoriale destinate romanilor de pretutindeni;

b) elaboreaza, propune si avizeaza proiecte de acte normative consacrate consolidarii raporturilor statului roman cu romanii de pretutindeni si participa la elaborarea si negocierea tratatelor si a altor documente internationale care au incidenta asupra situatiei romanilor de pretutindeni;

c) asigura participarea partii romane in comisiile mixte privind minoritatile nationale, stabilite in temeiul tratatelor internationale la care Romania este parte;

d) dezvolta parteneriate cu asociatiile si organizatiile reprezentative ale romanilor care traiesc in afara granitelor, prin acordarea de finantari nerambursabile catre entitati publice sau private din tara si din afara frontierelor Romaniei, in conformitate cu prevederile Legii nr. 321/2006 privind regimul acordarii finantarilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau actiunile privind sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a organizatiilor reprezentative ale acestora, precum si a modului de repartizare si de utilizare a sumei prevazute in bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru aceasta activitate, cu modificarile ulterioare, in vederea exercitarii drepturilor culturale prevazute de prezenta lege, inclusiv prin derularea unor proiecte specifice, in beneficiul romanilor de pretutindeni;

e) stabileste si dezvolta raporturi de parteneriat cu structurile guvernamentale insarcinate cu problematica minoritatilor nationale din tarile de cetatenie, pentru asigurarea drepturilor persoanelor apartinand minoritatii nationale romanesti, pe principiul reciprocitatii si conform normelor internationale in materie;

f) dezvolta relatii de parteneriat cu organizatiile si institutiile internationale care se ocupa de supravegherea respectarii drepturilor persoanelor apartinand minoritatilor nationale;

g) monitorizeaza modul in care au loc conservarea si afirmarea identitatii etnice, culturale, lingvistice si religioase a romanilor de pretutindeni;

h) colaboreaza strans cu structurile parlamentare, cultele recunoscute legal, institutiile si organizatiile neguvernamentale cu competente in domeniu;

i) sprijina infiintarea si dezvoltarea institutiilor mass-media scrisa si audiovizuala ale romanilor de pretutindeni;

j) sprijina casele limbii si culturii romane si centrele culturale ale comunitatilor romanesti de   pretutindeni;

k) sprijina consolidarea catedrelor, lectoratelor si bibliotecilor de limba romana din strainatate, precum si infiintarea unor catedre de romanistica;

l) sprijina elaborarea de studii, cercetari si monografii in zonele locuite de romani de pe teritoriul altor state;

m) sprijina actiunile de cercetare, restaurare, conservare si punere in valoare a patrimoniului cultural romanesc din afara granitelor Romaniei;

n) contribuie la construirea si restaurarea unor monumente civile si militare, precum si a unor locasuri de cult ale romanilor de pretutindeni;

o) asigura protejarea, sustinerea si revitalizarea traditiilor si obiceiurilor locale romanesti in zonele locuite de romani de pe teritoriul altor state.

(8) D.R.R.P. initiaza, organizeaza sau sprijina orice alte actiuni considerate necesare si oportune pentru realizarea obiectivelor prevazute la art. 4.
Art. 8. — (1) In scopul intaririi legaturilor cu romanii de pretutindeni, anual se organizeaza sub egida Parlamentului Romaniei, in tara sau in strainatate, Congresul Romanilor de Pretutindeni, cu consimtamantul autoritatilor statului respectiv, in cazul in care se decide organizarea in strainatate.

(2) Convocarea Congresului Romanilor de Pretutindeni se realizeaza de birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului, in colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, prin D.R.R.P., iar cheltuielile privind organizarea si desfasurarea Congresului Romanilor de Pretutindeni se asigura din bugetul Camerei Deputatilor.

(3) Cu prilejul primei sale reuniuni, Congresul Romanilor de Pretutindeni isi va desemna organele de conducere si va elabora regulamentul de functionare.


Art. 9.
— (1) Congresul Romanilor de Pretutindeni alege Consiliul Romanilor de Pretutindeni, cu caracter permanent.

(2) Guvernul Romaniei va asigura Consiliului Romanilor de Pretutindeni un spatiu corespunzator.

(3) Modul de organizare si functionare a Consiliului Romanilor de Pretutindeni se stabileste de catre Congresul Romanilor de Pretutindeni, cu avizul conform al birourilor permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului.

(4) Consiliul Romanilor de Pretutindeni furnizeaza informatii, analize si propuneri Parlamentului Romaniei, D.R.R.P. din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, precum si celorlalte institutii guvernamentale competente, cu care colaboreaza pentru promovarea de initiative legislative referitoare la romanii de pretutindeni, respectiv la realizarea si aplicarea programelor destinate comunitatilor romanesti.

(5) Ministerul Afacerilor Externe, prin D.R.R.P., va asigura secretariatul tehnic al Consiliului Romanilor de Pretutindeni si asigura finantarea activitatii acestuia.
Art. 10. — Se instituie Ziua Romanilor de Pretutindeni, care se va sarbatori in fiecare an la data de 30 noiembrie, ziua Sfantului Andrei, Apostolul romanilor.


Art. 11.
— (1) Se infiinteaza Muzeul Romanilor de Pretutindeni.

(2) Sediul muzeului va fi in municipiul Bucuresti.

(3) Organizarea si functionarea acestuia, inclusiv alocarea unui sediu corespunzator, vor fi stabilite prin hotarare a Guvernului.


Art. 12.
— In exercitarea atributiilor sale, Ministerul Afacerilor Externe, prin D.R.R.P., acorda finantari nerambursabile destinate derularii proiectelor asociatiilor, organizatiilor, persoanelor juridice si fizice romane si din state terte in beneficiul comunitatilor romanesti de pretutindeni, in urma unui proces de evaluare si selectie realizat la nivelul Ministerului Afacerilor Externe/D.R.R.P. si, dupa caz, in colaborare cu alte institutii ale statului, in conformitate cu principiul transparentei si prevederile legale in materie.


Art. 13.
— (1) Se reorganizeaza Centrul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru romanii de pretutindeni sub forma Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru romanii de pretutindeni, denumit in continuare Institutul,institutie publica de interes national, cu personalitate juridica proprie, in subordinea Ministerului Afacerilor Externe si in coordonarea directa a secretarului de stat pentru romanii de pretutindeni. Institutul are sediul in municipiul Bucuresti.

(2) Atributiile principale ale Institutului sunt:

a) promovarea valorilor culturii nationale in randul comunitatilor romanesti autohtone din vecinatatea Romaniei;

b) asigurarea, prin anul pregatitor, a cadrului necesar pentru insusirea limbii, culturii si a civilizatiei romanesti de catre bursierii statului roman;

c) perfectionarea cadrelor didactice care predau limba romana/in limba romana in comunitatile romanesti din vecinatatea Romaniei;

d) realizarea de studii, analize, cercetari privind comunitatile romanesti din vecinatatea Romaniei, in parteneriat cu institutii publice si organizatii neguvernamentale de profil;

e) organizarea de evenimente cu caracter cultural, artistic, stiintific, educational, documentar, cu preponderenta pentru tinerii romani din comunitatile aflate in vecinatatea Romaniei, in colaborare cu alte institutii de specialitate;

f) facilitarea dialogului si a colaborarii atat a personalitatilor romanesti din afara granitelor, cat si a organizatiilor reprezentative ale etnicilor romani din vecinatatea Romaniei, in scopul conturarii unui cadru adecvat comunicarii pe segmente  socioprofesionale distincte;

g) dezvoltarea de activitati specifice, in beneficiul culturii, al civilizatiei nationale si al imaginii Romaniei in lume;

h) conceperea de proiecte si programe educationale pentru membrii comunitatilor romanesti de pretutindeni;

i) editarea unor lucrari de referinta privind problematica comunitatilor romanesti.

(3) Salarizarea personalului Institutului se face potrivit prevederilor legale in vigoare aplicabile personalului din sectorul bugetar.

(4) Institutul deruleaza programe de pregatire pentru insusirea terminologiei de specialitate a institutiilor de invatamant, ale caror cursuri le vor urma persoanele care exercita drepturile prevazute la art. 5 alin. (1) lit. b)—d), si pentru promovarea valorilor culturale romanesti.

(5) Studentii si cursantii Institutului pot fi bursieri ai statului roman, beneficiaza de cazare gratuita in spatiile Institutului si pot beneficia de cazare gratuita in caminele studentesti pe perioada anului pregatitor.

(6) Cheltuielile curente si de capital ale Institutului se finanteaza din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe.

(7) Veniturile proprii provin din:

a) activitati de cercetare stiintifica;

b) asistenta de specialitate si consultanta;

c) sprijin financiar acordat de organismele internationale;

d) donatii, sponsorizari, precum si alte resurse legal constituite.

(8) Persoanele care exercita drepturile prevazute la art. 5 alin. (1) lit. b)—d) beneficiaza de cazare gratuita in camine studentesti pe perioada efectuarii studiilor in Romania, cu conditia dovedirii resurselor insuficiente, in conditiile legale prevazute pentru cetatenii romani.

(9) Autoritatile administratiei publice locale din unitatile administrativ-teritoriale in care se realizeaza activitatile organizate sau coordonate de catre Institut vor acorda asistenta necesara pentru a asigura, in conditiile convenite, spatiile si echipamentele corespunzatoare pe durata activitatilor respective.

(10) In scopul desfasurarii activitatii Institutului, cladirea situata in localitatea Crevedia, judetul Dambovita, proprietate publica a statului, aflata in administrarea Ministerului Afacerilor Externe, se transmite in folosinta exclusiva a Institutului, impreuna cu terenul si celelalte bunuri mobile si imobile aferente.


Art. 14.
— (1) Prezentul act normativ nu aduce atingere competentelor Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii, Ministerului Economiei, Ministerului Finantelor Publice, Institutului Cultural Roman sau ale altor institutii romanesti de profil in ceea ce priveste acordarea de burse pentru cetateni ai altor state de origine etnica romana, cetateni romani cu domiciliul in strainatate si cetateni straini si nici in ceea ce priveste sprijinul material acordat de aceste institutii pentru biblioteci, edituri, publicatii, institutii de invatamant, asociatii si centre culturale, asezaminte din tara si din strainatate, sprijin constand in publicatii, carti, mobilier si alte dotari.

(2) Acordarea burselor pentru romanii de pretutindeni se realizeaza cu avizul conform al D.R.R.P. sau cu cel al Ministerului Afacerilor Externe, dupa caz.

(3) Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, D.R.R.P. si Ministerul Afacerilor Externe organizeaza preselectia pentru romanii de pretutindeni care doresc sa beneficieze de burse oferite de statul roman.

(4) Fondurile pentru asigurarea burselor, cheltuielile de scolarizare si subventiile pentru cazarea in camine studentesti pentru romanii de pretutindeni se prevad in bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii.


Art. 15.
— La data intrarii in vigoare a prezentei legi, Legea nr. 150/1998 privind sprijinul acordat comunitatilor romanesti de pretutindeni, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei legi, se abroga.
NOTA:

Reproducem mai jos dispozitiile art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 10/2008 care nu au fost incorporate in textul republicat al Legii nr. 299/2007 si care se aplica in continuare ca dispozitii proprii ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 10/2008:

„Art. II. — In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Guvernul va adopta o hotarare care va reglementa structura organizatorica, statul de functii, precum si regulamentul de functionare ale Institutului «Eudoxiu Hurmuzachi».”

 

Monitorul Oficial al Romaniei – Anul 177 (XXI) – Nr. 261; 22 aprilie 2009

You can leave a response, or trackback from your own site.
Powered by WordPress